• Go to Home
  • +(93) 782 118118
  • info@apt.af
Donate
In News

کمیته تساوی جنسیتی

پس از چندین قرن تلاش های بین المللی برای مبارزه علیه تبعیض جنسیتی، هنوز هم افغانستان یکی از خطرناکترین کشورها برای زندگی نمودن به عنوان یک زن تلقی میگردد.
وضعیت نگران کننده زنان و تبعیض جنسیتی در افغانستان یکی از موارد مهم و قابل بحث در جرگه ملی جوانان بود که توسط کمیته تساوی جنسیتی مورد بحث و کنکاش قرار گرفت. این کمیته شامل نمایندهای جوان از ولایت های فاریاب، هرات، کابل، غزنی، سمنگان، جوزجان، غزنی، بلخ و ننگرهار بود که اعضای آن، تحت راهنمایی محترم عبد البصیرعظیمی، تلاش های
چندین ساله برای مبارزه علیه تبعیض جنسیتی را بسنده ندانسته، طرح و دیدگاهای شان را در قالب یک قطعنامه شریک نموده اند.
یک تعداد از چالش های فرا راه تساوی جنسیتی در افغانستان و فرصت ها برای فایق آمدن به این مشکلات از دیدگاه جوانان این کمیته قرار ذیل می باشد:
چالش ها:
1. نبود مصونیت کاری زنان
2. آزارهای جنسی
3. نبود برنامه های ملکی با رویکرد جندر
4. اقتصاد ضعیف مردم در قریه ها
راه حل ها:
1. در منازعات اجتماعی و پروسه های مهم کشور زنان مشارکت داشته باشند.
2. برای کاهش آزار های جنسیتی باید فرهنگسازی صورت گیرد.
3. مشارکت سیاسی زنان در نظر گرفته شود.
4. آگاهی دهی در مورد حقوق اولیه برای اتباع کشور صورت گیرد.
یادداشت: متن کامل قطعنامه ها بعدا از طریق وبسایت نهاد اندیشه وران شریک خواهید گردید.

Leave a Reply

Send Us Message

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>